[Activity Open Chrome] - Không thể open chrome trên VM

Hi Akabot team,
Hiện tại em đang sử dụng
Akabot 2.0.1.5
Chrome: 85.0.4183.107
trên cả máy thật và VM

Ở máy thật thì open chrome thành công nhưng ở VM thì báo lỗi như hình trên. Cho em hỏi lỗi trên là lỗi gì và làm sao để fix nó ạ.

Thanks and Best Regards

@nhothuy @trantuan24bk nhờ 2 anh support giúp em nhé

Hi All,

Chrome Version < 65 thì sẽ tự động cài vào: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
Chrome Version >=65 sẽ được cài vào : C:\Program Files\Google\Chrome\Application\

Bản Akabot hiện tại chrome driver chưa quét được chrome trong folder 64 bit. Nên mọi người gặp lỗi này download chrome 32 bit install lại là được.


image

Thanks

3 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.