Add lại data SQL cũ cho Center mới khi Center cũ hỏng

Dear Team,
Vừa rồi Server chạy AKABOT CENTER của mình bị lỗi. Mình đã backup file sql và cài mới. Liệu mình có thể backup data để giữ lại các thông tin về flow và agent, tránh thay đổi các key khi call API không ?

Hi @Ducnh25 ,

Được nhé, mình chỉ làm theo hướng dẫn backup và import lại file qua đây nhé: LINK

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.