Akabot 2.0.14 lỗi vòng lặp foreach

Trong vòng lặp foreach row, khi pass vào một datatable null thì báo lỗi.
2020/07/21 15:26:14 Error [924830991] For Each Row: Object reference not set to an instance of an object.
Activity Name: [924830991] For Each Row
Activity Id: 1.3
Workflow File: C:\Users*****\Downloads***\ソース_SourceCode\Source\インプットファイル作成bot\test.xaml
Message: Object reference not set to an instance of an object.
Stack trace:
at RCA.Activities.Core.ForEach`1.Execute(NativeActivityContext context)
at System.Activities.NativeActivity.InternalExecute(ActivityInstance instance, ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)
at System.Activities.Runtime.ActivityExecutor.ExecuteActivityWorkItem.ExecuteBody(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager, Location resultLocation)
Trong khi hôm trước em có thử cũng vòng lặp đó thì không báo lỗi.
Không biết do bên mình cập nhật lib hay đổi gì trong activity foreach row ???

2 Likes

Dự án đang cần gấp mong được ace admin reply sớm hộ em để ngâm mấy hôm thì không kịp release

Hi Toàn,

Bạn thêm activity check datatable null trước khi execute For Each Row nhé.

image

Thân!

3 Likes

Cảm ơn anh,
Đoạn này bên mình mới fixx lại hay sao ấy nhỉ? vì source code e mới chạy hôm qua cùng với 1 input

Dear Toàn,

Activity này bên anh ko update gì cả. Chắc là do input của em thay đổi, nên mới gặp lỗi null exception như vậy.

Thân.

1 Like