akaBot đã có task recorder chưa?

cho mình hỏi hiện akabot đã có chức năng task recorder chưa nhỉ?

@nguyen_hieu_nghia
Chức năng Recoder hiện tại đang rất basic, AKB chưa release (vẫn đang trong quá trình phát triển).
Hiện tại mới support cho ứng dụng window app, chưa support web app, …

  • Mouse: Right click, Double click, Left Click
  • Keyboard: Type Into, Send HotKeys, … chưa support cho các control như (Checkbox, Radiobuton, Mutil select box, …)
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.