Akabot không có activities double click

Dear ACE,

Mình muốn sd activities double click trên Akabot mà ko thấy. Làm cách nào mình dùng đc nhỉ.

Xin cảm ơn !

Hi @vuonghv ,

Ở phần Input của Click activity, bạn có thể chọn double click được nhé

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.