Akabot thời gian thực giám sát ngày hoàn thành công việc

Chào mọi người
Mình đang có bài tập liên quan đến Rpa Akabot, cụ thể như sau:
Mình có file excel kế hoạch công việc ( có các nội dung công việc, và deadline, và có ô nhớ để nhận biết nội dung cv nào đã hoàn thành )
Mình muốn tạo con bot, giám sát deadline, nếu ngày hiện tại lớn hơn ngày kế hoạch , và chưa hoàn thành ( ô nhớ chưa tích “OK”) thì sẽ trích dữ liệu kế hoạch chưa hoàn thành vào file excel mới, sau đó gửi mail kèm dữ liệu chưa hoàn thành
Cám ơn mọi người đã giúp đỡ

Bạn đã có hướng logic để xử lý bài toán này chưa

Mình đang thực hiện r, thuật toán, đọc từng hàng ( trong hàng chứa các dữ liệu, trong đó có dữ liệu ngày hoàn thành), mình lấy giá trị ngày hiện tại, so sánh với ngày hoàn thành, nếu lớn hơn ( nghĩa là quá hạn hoàn thành,), sau đó check tiếp trạng thái hoàn thành hay chưa, nếu chưa thì copy dữ liệu hàng đấy sang file excel mới,
đến khi hết dữ liệu thì thôi
Sau đó gửi mail, kèm file mình đã tạo ở trên

mình đang gặp khó ở viết code, thank bạn nhé

Phần này có 1 vài điểm chú ý để code thôi

  • Về giá trị cột ngày hoàn thành, bạn cần đảm bảo tất cả các hàng ở cùng format, ví dụ DD/MM/YYYY. Sau đó bạn có thể dùng DateTime.ParseExact hoặc là Split cái giá trị ở dạng string (từ file excel) và convert từng giá trị DD, MM, YYYY sang kiểu int32 và tạo giá trị dạng datetime tương ứng bằng lệnh New Datetime(yyyy, mm, dd)
  • Việc so sánh dữ liệu dạng datetime thì dùng DateTime.Compare
  • Cách thứ 1 để tạo bảng result: Đọc file excel ban đầu thành 1 table và dùng Clone Datatable để tạo 1 bảng mới với các cột giống thế
  • Khi gặp hàng cần đưa sang file mới thì add hàng này sang bảng mới, thì chuyển hàng này sang dạng RowItemArray thì mới add được
  • Cách thứ 2 để tạo bảng kết quả là tạo 1 list, khi gặp 1 hàng đã hoàn thành thì add index của hàng đó vào list. Sau đó loop qua list này để remove các hàng với index tương ứng ra khỏi bảng đọc từ file excel. Khi đó bảng đọc từ file excel ban đầu sẽ chỉ còn các hàng chưa hoàn thành.
  • cuối cùng là ghi bảng vào file excel
1 Like

Cảm ơn bạn nhé
Mình đã làm đc r, nhưng còn vấn đề là file excel tạo ra, mình cần lệnh autofit,( tự động giãn cột) nhưng mình chưa tìm đc cách

cái đấy thì bạn có thể xem phần vba nhé. Bạn có thể thêm script vba vào file excel, trong akabot có phần execute vba script sẽ gọi được script định dạng file

1 Like