Các Control không hoạt động khi agen remote vào một con server khác

Các anh/chị cho em hỏi. Em có một con server làm agen, trên con agen này thì em viết các control cho nó remote desktop vào một con server khác nữa thì trên con server này các control không hoạt động (ví dụ như các control Send hot key… của window App), còn các control trên con server agen thì thì hoạt động bình thường. Vậy có cách nào cho các control nó hoạt động trên con server mà con agen nó remote desktop vô ạ

1 Like

Hi @Kim_So_Hyun,

Theo như mình hiểu thì architecture của bạn như hình dưới.
Nếu trên Windows Server 2 không cài đặt akaBot thì bạn dùng các activity OCR, Image, hot keys để thao tác với màn hình remote desktop.
image

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

cái send hot keys trong windows nó không hoạt động với màn hình remote desktop trên Windows Server 2 ak anh.Còn với Windows Server 1 nó hoạt động bình thường.Vậy thì mình dùng cái nào thay thế vậy anh

Hi @Kim_So_Hyun,

Theo như architecture của dự án, mình đề nghị cài đặt akaBot platform trên cả Windows Server 2 để automate. Việc đồng bộ dữ liệu giữa 2 bot sẽ dùng akaBot Center -> Queue.

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.