Cách bắt Business Rule

Hiện tại mình đang xây dựng Framework và yêu cầu cần thiết là bắt được System Exception và Business Exception (Ngoại lệ về nghiệp vụ). Tuy nhiên hiện Akabot không có type BusinessRuleException thì phải thay thế bằng type nào nhờ đội Akabot support giúp mình.

Chào bạn @lyltt2023 ,

Với Business Exception, bạn gán vào message nhé. Bạn có thể throw:
new System.Exception(“BusinessException - …”)
rồi check message.

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.