Check hình ảnh tồn tại trong một hình ảnh khác

Hi all,
Hiện tại em có 1 task là

  • Folder A chứa danh sách các file hình ảnh con
  • Folder B chứa danh sách các file hình ảnh cha
  • Em cần thực hiện check các hình ảnh con có tồn tại trong các hình ảnh cha hay không
    A/c cho em hỏi là hiện tại akabot có hỗ trợ thực hiện việc này không ạ ?
  • Nếu không thì a/c có solution nào cho thao tác trên thì support em với ạ, em cảm ơn

Hi @BiBi ,

Ở phần này mình nghĩ có thể dùng các activity như Path exist để trỏ đến các thư mục chứa ảnh cha, con . Sau đó, dùng activity If condition ( Then, Else) để check các hình ảnh có tồn tại trong file path đó không.

Dạ ý em là check hình ảnh đó ạ(bật ảnh con lên rồi xem trong ảnh cha có ảnh tương tự không ấy ạ)

Hi @BiBi ,

Nếu vậy thì hiện tại bên mình chưa có activity nào có thể mở ảnh lên rồi so sánh như vậy đâu

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.