Check phần tử tồn tại sau đó bắt đầu thực thi

Hiện tại mình cần hiện thực một logic là “Bắt đầu thực khi khi logo bên dưới hiện ra”, hong biết trong akaBot Studio có hỗ trợ tính năng này hong ạ? Mình cảm ơn mọi người nhiều
image

Chào bạn @luongduy2001 ,

Trong Native Browser, bạn có thể dùng activity Element Exists (NB) hoặc Wait Web Attribute (NB).

Với Element Exists (NB), output của activity này sẽ là True/False, bạn có thể dùng activity If để xác định điều kiện rồi thực thi trong 2 trường hợp True/False

Còn Wait Web Attribute (NB), bạn pick target element là logo của Facebook, sau đó inspect để điền Attribute Name và Attribute Value nhé.
image

Trân trọng,
akaBot Support Team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.