Chrome không nhớ cài đặt extension

khi cài studio mình đã cài akaBot web extension cho chrome xong rồi, nhưng không hiểu sao mỗi khi debug trên studio, chrome đều báo là chức năng bị giới hạn, vào check trong extension thì không thấy akaBot web extension đâu, mặc dù lúc đấy lại cài tiếp, ok rồi, nhưng những lần debug vẫn luôn xảy ra lỗi vậy.

1 Like

@nhothuy @ductm1 nhờ 2 anh support giúp em ạ

1 Like

Hi @nguyen_hieu_nghia,

Trong quá trình development, bạn add akaBot extension để inspect các element của website.

Khi run hoặc debug thì Studio sẽ tạo ra một instance mới của Chrome. Instance này không có extension nào khác, ngoài 1 extension để control. Do đó, việc không có extension akaBot lúc này là đúng. Việc add thêm extension vào instance này sẽ không được ghi nhwos cho lần sau.

Khi kết thúc run, debug, bạn nên close instance này và chuyển qua Chrome instance mặc định để tiếp tục develop workflow.

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.