Connect MsAccess using Insert Data Table activity

Hi anh/chị,

Mình có sử dụng Insert Data Table activity để thêm 1 data table đọc từ excel vào Access. Lúc Configure Connection thì chọn MicrosoftAccess Database File (OLEDB) . Nhưng lúc Test Connection thì cứ báo lỗi
The Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider is not registered on the local machine.

Mình lên google tìm và có cài driver ở đây. https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=13255

Không biết Akabot có cần cài thêm gì không. Mong mọi người giúp đỡ

@nhothuy @trantuan24bk nhờ 2 anh hỗ trợ bạn Khang nhé.

@Khang_Pham Bạn cài Microsoft Access Database Engine theo đường link bạn đã gửi nhé https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Thanks,

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.