[Excel application scope] không mở file excel

Hi support team,
Hiện tại mình đang sử dụng application scope + với excel read range để đọc file excel.
Nhưng mỗi lần run đến đoạn đó thì bot có thể hiện là cố gắng mở file nhưng file excel không hiển thị lên cho bot chạy tiếp.
Mình phải mở bằng tay thì bot mới tiếp tục những activities tiếp theo.

Hi @KhangVM ,

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến team. Phiền bạn cung cấp 1 số thông tin để team có thể dễ dàng trong việc điều tra:

  1. akaBot version
  2. Error code (Screenshot lại giúp mình)

Mình dùng ver 2.0.5.1.
Mà không có lỗi đâu, flow dừng ở cái application scope luôn ý :slight_smile:

Hi @KhangVM ,

Thông thường thì Excel Application Scope có thể mở file khá là nhanh nên team khuyên bạn có thể sử dụng thêm “Delay” activity để có thể thấy file được mở ra.

Hiện giờ, ở phiên bản mới 2.0.5.5 thì team vẫn chạy mở được file qua Excel activity bình thường nên bạn có thể upgrade lên phiên bản mới để check cho kĩ hơn.
=> Ấn vào đường link trong email license nhé (Gỡ phiên bản cũ và cài bản mới này lên )
image

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.