[Excel Application Scope] lỗi không mở được file Excel

image

Hi @Duy_Huynh,

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến forum. Mong bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version
  2. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
akaBot Support team.

Hi Support team!

  1. Hiện tại mình đang xài akabot vs-2.0.1.7
  2. Mình đã lấy đc logs nhưng ko thể gởi file .zip lên được. Vì khi upload lên thì cảnh báo show “Sorry, new users can not upload attachments.”
    Thanks.

Hi @Duy_Huynh,

Bạn có thể thử upload lại xem có được không và chụp cả workflow nhé.

Best regards.
akaBot Support team.


AkabotLogs.zip (19.7 KB)

Mình gởi lại ảnh workflow với file logs.

Cảm ơn @Duy_Huynh nhé. Team đang bàn bạc và sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Best regards,
akaBot Support team.

Cảm ơn vì sự chờ đợi @Duy_Huynh. Team đã kiểm tra log file và cũng mở file excel theo workflow thì đều không gặp bất kì vấn đề gì.
Có khả năng cao Office của bạn có lỗi, do đó bạn thử mấy workaround sau nhé:

  1. Mở file excel bình thường (không dùng bot) xem có lỗi không? Tạo 1 file excel mới và thử lại
  2. Bạn chạy thử repair Office và chạy lại workflow nhé: Repair Office

Best regards,
akaBot Support team.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.