Giới hạn biến kiểu RCA.Excel.WorkbookApplication

Khi em sử dụng Excel application scope thì e có set output là 1 biến wb kiểu RCA.Excel.WorkbookApplication.
Đến lúc cần sử dụng file excel trên thì dùng biến wb trên thay cho file path.
Em muốn hỏi là file excel kích thước bao nhiêu thì sử dụng được biến wb thay cho file path.

@nhothuy @HaiPT nhờ 2 anh support giúp em nhé

@toannv
Activies Excel sử dụng thư viện Microsoft.Office.Interop.Excel của Microsoft. Limitations về số rows phụ thuộc vào Excel version đã cài đặt.

Excel Application Scope sử dụng input:

  • Workbook Path

  • Existing Workbook

Không phụ thuộc vào kích thước của Excel file. Hiểu đơn giản Excel Application Scope sẽ khởi tạo Workbook từ đường dẫn, hoặc sử dụng luôn một Workbook đã được khởi tạo trước.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.