Hỏi cách attach nhiều File khi gửi mail SMTP

Hiện tại số file em muốn attach là số file động không cụ thể bao nhiêu file thì cách để mình attach số file đó vào SMTP như thế nào ạ? Anh/Chị có thể cho em solution hoặc 1 sample được ko ạ. em xin cám ơn

1 Like

Hi @XuanNH2,

Bạn làm theo hướng dẫn sau để add số lượng attachment không cố định nhé.

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

Dạ em sử dụng Akabot ver17 nên Send SMTP nó không có hỗ trợ Attachment Collection anh

Hi @XuanNH2,

Vậy bạn có thể update lên bản akaBot v2.0.1.7, phiên bản này có support field đó.

Best regards,
akaBot team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.