Hỏi cách open tool macro và run macro

Mình đang tìm hiểu cách bot open tool macro và run macro.
Mọi người có sample nào chưa cho mình tham khảo với
Thanks

Hi anh @SonNV3,

Anh tham khảo qua demo này nhé:

File : MacroExcel.zip (1.9 KB)

Best regards,
akaBot Support team.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.