Hỏi về cơ chế xử lý tiến trình trên Unattended Agent

Hi akaBot team.
Hiện tại mình gặp 2 vấn đề sau, khi gửi lệnh chạy nhiều process từ Center đến Agent hoặc chạy process nhiều lần theo Schedule

Case 1: Nhiều task gửi cùng lúc đến Agent, hoặc task khác được Schedule khi task trước chưa hoàn thành xử lý.
[Expected Behavior]
Khi gửi nhiều lệnh chạy process đồng thời tới Agent, các tasks được đưa vào hàng đợi, tuần tự xử lý từng cái một.
[Current Behavior]
Khi gửi nhiều lệnh chạy process đồng thời tới Agent, các tasks yêu cầu sau không chờ task phía trước chạy xong mà start ngay lập tức, rồi stop ở trạng thái faulted (lỗi Could not unlock machine…)
Ảnh minh họa case 1:

Case 2: Schedule 1 task thực thi nhiều lần trong ngày.
[Expected Behavior]
Khi tạo schedule để thực thi task nhiều lần ở phía Agent, các tasks sẽ được thực hiện theo đúng Schedule mà không cần can thiệp gì thêm.
[Current Behavior]
Sau khi tạo schedule để thực thi task nhiều lần ở phía Agent, task đầu tiên chạy thành công, tuy nhiên những task sau đó đều gặp lỗi Could not unlock machine… và không thực thi được job.
Nếu sau mỗi lần hoàn thành task trước mình đều remote login đến Agent và chạy script như solution ở đây Lỗi không "Could not unlock machine" - #4 by trantuan24bk thì 1 task ngay sau đó sẽ chạy thành công, nhưng làm vậy thì việc sử dụng Unattended Agent không phát huy được hiệu quả. Ngoài ra việc cho task chạy định kỳ mỗi 1h/0.5h/… cũng tốn effort.

Nhờ team akaBot hỗ trợ mình giải quyết 2 vấn đề này được không? Ở case 2, có cách nào duy trì session sau khi task hoàn thành không nhỉ (ví dụ như để robot chạy file script sau khi thực hiện xong mỗi task)?

Hi @nghiabt4 ,

Bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

 1. akaBot Platform version
 2. Zip và gửi folder logs:
 • C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\logs\center
 • C:\ProgramData\akaBot\Logs
 • C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
akaBot Support team.

Mình gửi thông tin ở đây nhé

 1. akaBot Platform version
  akaBot Platform v2.0.1.7 & akaBot Center v2.0.1.7
 2. Zip và gửi folder logs:
  akaBot_Logs.zip (2.2 MB)
1 Like

Anh @nghiabt4 chờ bản release mới của akaBot để khắc phục lỗi này nhé