Hỏi về các thuộc tính của GET OCR TEXT

Hiện tại khi sử dung activity GET OCR TEXT thì có thấy 1 category tên là Target bên trong có các thuộc tính: Width, Heigth, OffsetX, OffsetY. Các thuộc tính này có ý nghĩa như thế nào? Có liên quan gì đến thuộc tính confident không?

Có thể cho ví dụ về cách dùng của nó không?

Hi @phuhv2,
OCR là nhận dạng kí tự quang học, dùng để quét hình ảnh để nhận dạng ra chữ, số, chuyển thành text. Offset XY là tọa độ ( giống như tung độ và hoàng độ) được tính bằng độ phân giải pixel. Còn thuộc tính confident là chỉ tỉ lệ để Bot nhận diện image. Thường những thuộc tính này mình không cần phải chỉnh gì mà để nó tự quét tự động.
Về example, mình sẽ upload lên sau nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @phuhv2,

Các thuộc tính trong Target category có mục đích xác định vùng text muốn lấy giá trị. Các thuộc tính này sẽ được tự động tính toán khi bạn click “Take a ScreenShot”. Mình demo 2 trường hợp hay gặp với activity này:

  1. Bạn muốn get text ở 1 vùng cố định.

  2. Bạn muốn get text ở vị trí tương đối so với 1 vị trí khác.

Thanks.

1 Like

Cảm ơn đã support bằng demo.

Giá trị confident này nằm trong khoảng như thế nào?

Bình thường sẽ vào khoảng 0.0 -> 1. Thuộc tính confident được set default là 0.7 (70%), nếu như thấp hơn mức default thì sẽ bị báo lỗi @phuhv2 nhé.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.