Hỏi về cách approach UI test cho bài toán của dự án

Dear team,

Mình đang có các point này đang muốn hiện thực trên tool akabot. Nhờ team mình chỉ giúp các activity để implement các vấn đề này với ạ.

  1. Find đc element (element này khác nhau ở từng màn hình nên việc dùng tay để select trên UI selector là không tiết kiệm đc effort mấy).Liệu có thể mình find đc theo ID hay attrb hay không? Hiện tại nếu dùng Pick target thì thấy lấy lên đc vài cái attr cơ bản như text không thôi nên có khả năng mình get element 1 cách động dựa vào atrb hay ID ji không ?
  2. Từ element đó get đc các attribute cần thiết. Ví dụ như font size , font bold , … Hiện tại thử với app winform tự tạo thì chỉ lấy đc vài trường cơ bản như trên. Có cách nào mình expose các attrb này khi dev không ?

Thank and regards.

1 Like

Cảm ơn những thông tin của anh Hải ạ.
Nhờ anh @nhothuy và anh @trantuan24bk giúp em hỗ trợ anh hainhl1 nhé.

1 Like

@hainhl1

  1. akaBot có support định nghĩa variable trong Selector, và hiện tại chỉ support các attr sau:
  • Name
  • ClassName: Program, SystemListView32, …
  • Control Type: Panel, Textbox, …
  • AutoamtionId: Tùy từng control mới có AutomationId
  • FrameworkId: Win32, …
  • IndexInParent: 1, 2, 3 …

akaBot không support các attr động. Nếu các attr của akaBot đủ để xác định các element của bài toán của test UI thì có thể sử dụng variable:

<app FileName='%windir%\explorer.exe' ProcessName='explorer' Arguments='' Selector='Windows' SearchDescendants='False' />
<ctrl Name='Taskbar' ClassName='Shell_TrayWnd' ControlType='Pane' FrameworkId='Win32' />
<ctrl ClassName='{{className}}' ControlType='{{type}}' AutomationId='{{index}}' FrameworkId='Win32' />
  1. akaBot hiện tại chưa support.

2 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.