Hỏi về cách get text của Rich TextBox trên WPF application

Dear Team,

Hiện tại mình đang cần get lên text của 1 cái Rich Textbox trên WPF app. Mình đã search các activity đang ko thấy cái Get Text cho Window App. Cho mình hỏi là chức năng này hiện tại đang chưa support ạ ? Nếu muốn get đc text đó thì có cách nào khác alternate không (ngoài chụp ảnh -> OCR)?

Thank and regards,

Cảm ơn @hainhl1 đã gửi câu hỏi đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @hainhl1
Bạn làm theo các bước trong image nhé!
Right click, chọn open image in new tab để xem rõ hơn!
Regards,

4 Likes

Dear Team,

Cám ơn team đã trl câu hỏi của mình. Mình đã get đc text của RichTextBox. Nhân tiện cho mình hỏi về cái hàm AsTextBox là function của C# hay là của tool mình nhĩ. Vì mình cũng không có rành về C# và cũng có research sơ sơ nhưng không thấy thông tin về hàm này. Và mình đang có 1 ý tưởng là nếu dùng hàm AsTextBox để convert Automation Element thành dạng Textbox Control của C# thì mình có khả năng get đc các properties khi design của cái textbox này (ví dụ fontsize,…) được không nhĩ

Thank and regards.

hi Hải ,
AsTextBox là một method của thư viên FLAUI
Studio đang dùng FLAUI3 nên toàn bộ các method trong thư viện đều có thể dùng được trrong scope của xaml project…

Hàm AsTextBox convert một automationElement về 1 FlaUITextBox object chứ không phải C# windows form object. Để lấy được các properties của AutomationElement này thì dùng cách sau ( dưới là example đọc ra forceColor của một textBox

      var pattern = textBox.Patterns.Text.Pattern;
      var foreColorInt = (int)pattern.DocumentRange.GetAttributeValue(TextAttributes.FontSize);
      var backColorInt = (int)pattern.DocumentRange.GetAttributeValue(TextAttributes.BackgroundColor);

Bạn có thể đọc khá nhiều các properies khác nữa .
image

2 Likes

Hi anh,

Hiện tại với ví dụ ở trên đang không implement bằng activity invoke code(VB.net) và assign cũng không thể get được pattern dạng trên. Nhờ bên team chỉ giúp cách để implement theo cách trên để lấy đc style với ạ,

Thank and regards.

Hi @hainhl1,
Cảm ơn vì đã tiếp tục cập nhật cho team và sẽ trả lời sớm nhất ngay khi có được phương án mới nhé.

Best regards,
akaBot Support team.

Code VB.NET Đây bạn nhé :slight_smile:
GetFontNameOfWPFExample.zip (2.6 KB)
Dim pattern = inAg1.Patterns.Text.Pattern
outAg1=pattern.DocumentRange.GetAttributeValue(FlaUI.UIA3.Identifiers.TextAttributes.FontName)TestWPFApplication.zip (7.3 KB)

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.