Hỏi về việc đọc dữ liệu động trên datagridview của winform app

Hi team,

Mình đang cần hỏi 1 vài vấn đề để phục vụ cho việc làm assessment về RPA tool , mình muốn đọc list các item trên datagridview 1 cách dynamic. Như Uipath thì mình làm bằng cách tăng index dần và selector mình viết theo kiểu dynamic là row = {{rowIndex}} mình tự truyền vào trong selector .

Nếu hiện thực bằng akabot thì có cách nào làm tương tự vậy ko.

@HaiPT @trantuan24bk nhờ anh support giúp em nhé

@hainhl1
Bạn có thể làm theo cách sau:

 • Cách 1
  • Dùng activity [FindControl] (sử dụng akaBot inspect to DataGridView) output autoElement type AutomationElement
  • Cast sang kiểu DataGridView grv = autoElement.AsDataGridView()
  • Lấy cell value theo grv.Rows(rowIndex).Cells(cellIndex).Value
 • Cách 2
  • Dùng activity FindControl (sử dụng akaBot to Cell của DataGridView) output autoElement type AutomationElement
  • Selector hỗ trợ tạo/chọn variable
  • Selector
  • Lấy giá trị new UIElement(autoElement).Value

Ví dụ: DataGridView.zip (7.8 KB) Giái nén, app demo trong thư mục app\DataGridViewExample.exe, chỉnh lại đường dẫn app trong [Open Window] activity.

1 Like

Thank team , Mình đã confirm lại dưới local. Mình xin report như sau:
Cách 1: find control nguyên Datagridview rồi dùng loop lấy data => OK
Cách 2: FInd control chính xác cái column thì lấy đc auto element => OK
Còn trường hợp Find control trên cái row thì đang ko làm đc phải không bạn, vì khi dùng pick element cũng không thấy nó pick đc row.

Thank and regards.
hainhl1

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.