Hỏi về việc get các element canvas hoặc shape trên WPF app

Dear Team,

Hiện tại mình đang không thể pick đc các element dạng shape (rectangle, eclipse,…) và các element trong thẻ canvas trên WPF app mặc dù đã thêm AutomationID cho các element này. Không biết có cách nào get đc các element này không ạ.

Thank and regards.

Cảm ơn @hainhl1 đã gửi câu hỏi đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được câu hỏi của bạn và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Hi Hải
Các element dạng shape trong WPF mặc định không được support bởi MSAA,UIA2,3
Hiện tại akaBot đang dùng các thư viện trên.
Xem chi tiết ở đây :

Tuy vậy , ta có thể cutome các control để được UIA support như bên dưới :

Ví dụ :

Để tạo 1 CANVAS support UAI ( có thể detect được bằng FLAUI 3 của akabot Studio thì bạn cần custom canvas như sau :
public class CanvasUIA : Canvas
{
protected override AutomationPeer OnCreateAutomationPeer ( )
{
return new FrameworkElementAutomationPeer(this);
}
}
}
Sau đó dùng control CanvasUIA thay cho control mặc định Canvas.
Lúc này dùng akaBot Studio có thể pick được element này.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.