Hướng dẫn cách sử dụng Execute Macro

Hi anh em,

Mình có đoạn macro trên excel dùng để extract hyperlink từ title excel

Đoạn macro như sau

Sub ExtractHL()
Dim HL As Hyperlink
For Each HL In ActiveSheet.Hyperlinks
HL.Range.Offset(0, 1).Value = HL.Address
Next
End Sub

Cần anh em hướng dẫn mình cách dùng execute macro trên akabot studio để lấy được link.
Cảm ơn anh em.

@HaiPT @Le_Linh nhờ 2 anh support giúp em ạ

hi @thangvpv

Dưới là ví dụ từng bước để Để run được macro của 1 workbook

1 .Bạn tạo 1 workbook , 1 macro với tên là MyMacro , rồi chọn edit

image

2.Trong VBA designer , bạn chú ý các mục bôi đỏ để lấy path đầy đủ của macro

image
Trong ví dụ trên thì path của macro sẽ là : testMAcro.xlsm!Module2.MyMacro
Sau đó bạn save lại workbook dưới dạng enable macro ( nếu không macro sẽ mất )

  1. Trong akaBotStudio thì tạo 1 activity Excel Application Scope , chọn đến file excel vừa tạo

image

4 Kéo tiếp activity ExecuteMacro rồi thay name của macro cần chạy như hình dưới .
Lưu ý : Macro cần phải có full path như hình mới được, nếu chỉ có Name sẽ báo lỗi !

image

1 Like

Cảm ơn bạn đã hướng dẫn nhé

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.