Hỗ trợ sử dụng select item để chọn trong dropdown list (browser)

Hiện tại mình đang sử dụng akabot để tự động hóa một số quy trình thao tác trên web công ty, nhưng đến bước chọn item trong dropdown list (ví dụ như ở trong hình), thì mình không biết cú pháp để sử dụng activity này. Mong mọi người có thể hỗ trợ. Cảm ơn

Theo mình thì:
1/ Chọn Select Item
2/ Bạn pick target element => Rồi chọn cái combobox đó
3/ Nhấn vào cái select item đó. Phần Collection Item => Item Value thì bạn điền dữ liệu chọn vào.

  • Đối với text thì “nhập text trong dấu ngoặc đôi này”
  • Nếu bạn có dùng foreach trước đó thì chổ đó sẽ là Variablename.ToString