How to convert string to number when use "Write Cell"

Xin chào mọi người, mình đang có 1 nghiệp vụ đó thêm giá trị vào 1 ô cụ thể trong file excel có sẵn, hiện tại mình mới chỉ biết dùng activtity “Write Cell” nhưng cách này không đc tối ưu vì nó chỉ ghi vào 1 đc ô, trong khi mình muốn ghi vào nhiều ô cụ thể, cách này thì mình phải config sẵn các ô sau đó dùng vòng lặp. Hơn nữa value của activity này nhận giá trị là 1 string, nên khi ghi vào file excel nó có dạng string nên sẽ ko ăn theo công thức mà mình đã định sẵn, bởi vì value của nó phải là 1 number. Mong mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn!

Chào bạn @dungbui ,

Thay vì dùng cách trên bạn dùng activity Excel Write Range trong Excel Application Scope. Trong Properties, phần Input → Data Table bạn tạo variable hoặc điền variable đã thu thập được từ trước, chọn range mà bạn muốn ghi dữ liệu vào.

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.