Không chạy được akabot do google chrome version

cho mình hỏi lỗi này là gì, cách giải quyết, đã down 87 ver về cái đi cài lại vẫn bị.
nó cứ báo only support chrome ver 87 như dưới

Source: [202332268] Open Browser
Message: session not created: This version of ChromeDriver only supports Chrome version 87
Current browser version is 91.0.4472.106 with binary path C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (SessionNotCreated)

System.InvalidOperationException: session not created: This version of ChromeDriver only supports Chrome version 87
Current browser version is 91.0.4472.106 with binary path C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (SessionNotCreated)
at RCA.Activities.Browser.ScopeActivity.EndExecute(NativeActivityContext context, IAsyncResult result)
at RCA.Activities.Browser.AsyncNativeActivity.BookmarkResumptionCallback(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value)
at System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)

Hi @nguyen_hieu_nghia ,
Lỗi này là do Chrome driver bị outdated, bạn thử solution dưới nhé

  1. Download Chrome driver Chrome driver
  2. Navigate to this folder : C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\WebDriver\ChromeDriver
  3. Create a folder and name “91” => Copy file chromerdriver.exe ( which you just downloaded) to the folder “91”
  4. Close Studio and open again => Select Options => Execution => Select 91 và click OK

cám ơn bạn, mình đã xử lý đc như trên .
nhưng tiếp theo khi run nó lại báo là chrome bị hạn chế chế độ auto test

Phiền bạn chụp rõ ảnh có lỗi cho team kiểm tra nhé

uh, mình đã để on chế độ developt , nhưng cứ mỗi lần chạy run chrome nó lại bị về chế độ off developt

Cái đoạn auto test đấy là không phải là giới hạn đâu mà là nó báo cho mình biết Chrome này đang mở dưới dạng bot tự động nhé ạ
Còn đối với Selenium thì developer mode auto off ạ

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.