Không click được button trên window app mở từ web

Hi Akabot Team, mọi người cho hỏi tại sao control Click của em không thể click vào button trên window app được ạ (Window app này được mở từ website)
App được mở khi click menu DeviceCfg

Code selector:

Bị báo lỗi : No Element was found.

1 Like

@nhothuy Thủy trả lời nhé !

@Tuan_Nguyen
Hiện tại akaBot chưa support cho ứng dụng (ActiveX, Flash, Java Applets trên browser).
Nếu chỉ click thông thường thì có thể dụng activity Click Image .

1 Like

@nhothuy em cám ơn ạ

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.