Không click được dấu X của ứng dụng trên Windows

Dear ACE,

Nhờ anh chị em kiểm tra giúp Akabot sao không click được dấu X trên Windows App. Có nghĩa là: mình mở lên phần mềm, sau khi thao tác xong thì click vào dấu X để thoát ứng dụng.

Xin cảm ơn !

Hi @vuonghv ,

Với case này, bạn có thể sử dụng Click Image được nhé
image

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.