Không click được element trong tag iframe

hiện tại trang bên mình không thể tìm được toolbox nào của akabot studio để có thể click được element trong tag iframe. Mình có dùng inject javascript nhưng iframe bị chặn CORS khi sử dụng javascript

akaBot có giải pháp nào k nhỉ

@nhothuy @HaiPT nhờ 2 anh giải đáp giúp em ạ.

Để automate website bạn có thể sử dụng:

  • Activites trong category “Internet Explorer”: chỉ hỗ trợ cho riêng trình duyệt IE, đã hỗ trợ Iframe trong selector.
  • Activites trong category “Browser”: Hỗ trợ trình duyệt Chrome, IE, Firefox - chưa hỗ trợ Iframe trong selector, để thao tác với các elements trong Iframe phải sử dụng actiivty “Switch To” để chuyển sang IFrame cần thao tác.

e xài Switch To như trong hình, trường hợp IFRAME này không có id và name thì phải điền gì vào “Switch To Value” a nhỉ, hiện tại e đang điền xpath của iframe, nhưng báo lỗi!
1 2

=> Có thể dùng Index: 1,2…

Bạn có thể xem trong ví dụ sau nhé:

DemoIFrame.zip (2.6 KB)

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.