Không thể connect từ Agent đến Center

Hi Team vui lòng xem giúp em lỗi này với ạ! em không thể connect tới center từ agent với manual proxy

Nếu em dùng auto detect thì có thể connect được nhưng khi start bot chạy tới http request sẽ bị báo lỗi proxy ạ

Hi XuanNH2, Bạn cần check/đảm báo các yêu cầu sau

  • Center setup trên server 233 của bạn đã được IT mở port 8080
  • Thông tin config trên center (user name, agent name, password) chính xác
  • Đảm bảo đúng các thông tin proxy như: Proxy address, user, port chính xác.
    Bạn có thể tự viết 1 http request đến center xem IT chặn gì, thường IT sẽ chặn rất nhiều thứ

Hi Tung,
Mình đã connect được rồi cám ơn bạn