Không thể "pick target element" của Type Into(B)

Em muốn mở browser với link sau đó type into vào search box để tìm kiếm nhưng không thể pick target element như video ạ.
ezgif.com-gif-maker
Nhờ team Support e với ạ.
Em cảm ơn!!!
Link video rõ hơn đây ạ : test.mp4 - Google ドライブ

Hi @JesterJz ,

Ở phần này, bạn chú ý nhớ cài đặt akaBot extension trên Chrome là chạy được nha.
Bạn làm theo hướng dẫn ở sau nhé: akaBot extension

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.