Lỗi đang nhập web trên trình duyệt IE bị báo lỗi không đúng User/Password

Em đang gặp lỗi như sau:

 • khi đăng nhập vào web camera bằng IE mở bằng Akabot bị lỗi “username or password is incorrect” (dùng cả control Open Browser của Browser lẫn IE đều bị)
  image
 • Nhưng khi:
  • Tắt hết trình duyệt IE mở bằng Akabot, mở lại IE bằng tay thì đăng nhập bình thường
  • chỉnh sang mở bằng trình duyệt Firefox. Chrome cũng đăng nhập bình thường
  • thử dùng IE mở bằng Akabot đăng nhập website khác vẫn bình thường
   image

Có ai gặp lỗi giống như em không ạ?

Hi @Tuan_Nguyen
Site này của bạn hoạt động dựa trên nền tảng activeX for browser, akbot hiện chưa support được !

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.