Lỗi Javascript khi sử dụng activity inject Javascript

Mình sử dụng inject Javascript nhưng bị lỗi “javascript error: $ is not defined (session info: chorme= 90.0.4430.212.)”
Mong mọi người giúp đỡ ạ
Capture


Đây là file driver google của mình

Hi @Daniel ,

Lỗi này là do ChromeDriver không tương thích, vậy phiền bạn làm theo hướng dẫn sau để update ChromeDriver nha: LINK

Hi Bạn, đây ko phải lỗi akaBot, nguyên nhân do bạn inject 1 đoạn javascript có chứa jquery(dấu $) mà cái page hiện tại của bạn ko hỗ trợ jquery. Bạn hãy đảm bảo test trước chạy cái jquery đó trên chế độ console xem chạy có ok ko đã rồi mới inject JS

2 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.