Lỗi khi chạy bot

Xin chào,

Nhờ mọi người xem giúp mình issue này, khi chạy bot mình bị nhận được lỗi báo sai format hoặc thông tin
image

Hi @tuanmon ,

Phần này có thể file của bạn đang không để đúng định dạng, mình thử convert sang xlsx xem thế nào nhé

OK đã chạy được rồi ạ, cảm ơn team đã support

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.