Lỗi khi dùng activity Excel Insert Image

Dear Team,

Hiện tại khi dùng activity Excel Insert Image kéo vào và bấm dấu … để select file thì nó báo lỗi thế này


Nhờ team check giúp với ạ.

Thank and regard.

Hi @hainhl1,
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến forum. Mong bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version
  2. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs
  3. Bạn upload cả workflow giúp mình với nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Thông tin về môi trường như sau:

  1. Version ’ 2.0.1.7
  2. Log trong thư mục này C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs đang 0KB hết cho các log ngày hôm nay .
    Còn trong đây C:\ProgramData\akaBot\Logs thì thây có mỗi dòng logon trong 2020-11-05_BotService.log. Còn lại ko có write gì mới
  3. Workflow thì mình đã tạo hẳn 1 cái project mới cũng bị tương tự. Chỉ thả Excel Application và cái Excel Insert Image như thế này

Thank and regards.

Hi @hainhl1,

Cảm ơn bạn đã gửi các thông tin về log nhé. Hiện nay, team đã tìm ra được lỗi và sẽ sớm release phiên bản mới nhất để fix lỗi này nhé.

Best regards,
akaBot Support team.