Lỗi khi open website trên IE

Hi team akabot,
Bên mình khi truy cập vào 1 đường link bằng IE5 thì bị lỗi như trong ảnh. Mở google.com thì bình thường.
Vậy nhờ team support giúp.
Mình cảm ơn.
Hương

1 Like

Có thể mở một site khác , sau đó navigate qua trang mình cần truy cập.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.