Lỗi khi upload package lên center

Mình tạo thử 1 package đơn giản và upload lên center thì bị lỗi như hình upload-error.png.Trong log tomcat thì có báo lỗi ko có quyền.

Hibernate: select user0_.id as id1_9_, user0_.created_by as created_2_9_, user0_.created_date as created_3_9_, user0_.last_modified_by as last_mod4_9_, user0_.last_modified_date as last_mod5_9_, user0_.ou_id as ou_id6_9_, user0_.activated as activate7_9_, user0_.activation_key as activati8_9_, user0_.authentication_server as authenti9_9_, user0_.email as email10_9_, user0_.first_name as first_n11_9_, user0_.image_url as image_u12_9_, user0_.lang_key as lang_ke13_9_, user0_.last_name as last_na14_9_, user0_.login as login15_9_, user0_.password_hash as passwor16_9_, user0_.reset_date as reset_d17_9_, user0_.reset_key as reset_k18_9_ from jhi_user user0_ where upper(user0_.login)=upper(?)
Hibernate: select authoritie0_.user_id as user_id1_10_0_, authoritie0_.authority_name as authorit2_10_0_, authority1_.name as name1_5_1_ from jhi_user_authority authoritie0_ inner join jhi_authority authority1_ on authoritie0_.authority_name=authority1_.name where authoritie0_.user_id=?
Hibernate: select organizati0_.id as id1_15_, organizati0_.description as descript2_15_, organizati0_.name as name3_15_ from organization_unit organizati0_ inner join organization_unit_user users1_ on organizati0_.id=users1_.organization_units_id inner join jhi_user user2_ on users1_.users_id=user2_.id where user2_.login=?
Hibernate: select authorityr0_.id as id1_2_, authorityr0_.created_by as created_2_2_, authorityr0_.created_date as created_3_2_, authorityr0_.last_modified_by as last_mod4_2_, authorityr0_.last_modified_date as last_mod5_2_, authorityr0_.ou_id as ou_id6_2_, authorityr0_.authority_name as authorit7_2_, authorityr0_.name as name8_2_, authorityr0_.permission as permissi9_2_ from authority_resource authorityr0_ where authorityr0_.authority_name=?
Hibernate: select authorityr0_.id as id1_2_, authorityr0_.created_by as created_2_2_, authorityr0_.created_date as created_3_2_, authorityr0_.last_modified_by as last_mod4_2_, authorityr0_.last_modified_date as last_mod5_2_, authorityr0_.ou_id as ou_id6_2_, authorityr0_.authority_name as authorit7_2_, authorityr0_.name as name8_2_, authorityr0_.permission as permissi9_2_ from authority_resource authorityr0_ where authorityr0_.authority_name=?
2021-08-23 11:52:00.806 ERROR 15688 --- [nio-8080-exec-9] a.r.o.web.rest.util.HeaderUtil           : Entity processing failed, You are not authorized to perform this action!

Nhờ team support giúp nhé

Hi @vun2 ,

Hiện tại mình đang bị chút lỗi về việc publish từ local lên Center.
=> Thay vào đó, phiền bạn publish thẳng lên Center giúp team nhé.

Hiện tại mình ko publish thằng lên center được. Có vẻ như là do mình dùng license studio riêng thì phải
image

Hi @vun2 ,

Mình follow hướng dẫn sau nhé:

Hi team,

Mình làm theo hướng dẫn nhưng đang gặp vấn đề là ko active dc agent, license của mình gồm 1 center và 7 agent

Hi @vun2 ,

Lúc activate Agent, bạn chọn activate qua akaBot Center => Copy license key từ Center gán vào

Hi,

Mình làm y vậy mà nó báo lỗi nhỉ

Hi @vun2 ,

Bạn phải copy ở phần này nhé:

Administration → License → Copy License Key chỗ đó nha

Mình đã active và publish thành công rồi. Cảm ơn team support nhé

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.