Lỗi khi vào link API

Dear team,
Em mới dựng 1 Center mới. Sau khi dựng em cần dùng API để call các BOT trong đó. Nhưng hiện tại em lấy mã Authen thì được, start job thì trả về lỗi 403. Em vào thẳng link của API start Job thì hiển thị như hình. Nhờ mọi người hỗ trợ em.
image

Hi @Ducnh25,

Mình vào phần Role Management => chọn Edit

Rồi sau đó check permission nhé. Để Start được job thì mình tick mục create

Dear Team,
Em đã làm theo hướng dẫn và đã thành công. Em cảm ơn team đã support.

1 Like

Cảm ơn @Ducnh25 đã gửi câu hỏi đến team nhé.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.