Lỗi không chạy được robot trên Agent

Hi akaBot team,
Hiện tại khi mình test run robot trên Agent PC của khách hàng thì gặp lỗi như sau.

ユーザー<Username>のマシンをロック解除できませんでした。 ユーザー名またはパスワードが一致しません
(Could not unlock machine for DomainName\UserName. Username or PW does not match)
Lỗi xuất hiện cả khi run từ phía agent và khi tạo task từ Center.
akaBot team giúp mình fix lỗi này được không?

Bổ sung thêm:
1.Giữa tháng 8 khi mình setup robot và chạy thử thì đã chạy ok, tuy nhiên từ đó đến giờ setting Agent không thay đổi nhưng bây giờ lại không start được robot nữa.
2.Môi trường Agent là VM, sau khi mình login qua remote desktop thì phải chọn user đăng nhập Windows và nhập PW 1 lần nữa.

Hi @nghiabt4,

Lỗi này do agent nhận diện nhầm session hiện tại đang là locked. Bạn vui lòng request akaBot v2.0.1.7. Bản đó đã fix lỗi này rồi.

Best regards.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.