Lỗi sometimes: Hàm GetCurrentDirectory trả về đường dẫn thư mục cài đặt của akabot mà không trả về đường dẫn thư mục hiện tại

Dear team akaBot,

Các bạn dự án team mình gặp lỗi sometimes khi sử dụng hàm Directory.GetCurrentDirectory, hàm này trả về đường dẫn thư mục cài đặt của akabot mà không trả về đường dẫn thư mục hiện tại (như ảnh đính kèm).
Team mình chuyển máy khác thì chạy ok.

Vậy mình báo lỗi để các bạn điều tra nguyên nhân và khắc phục lỗi nhé.
Mình cảm ơn.
Hương

1 Like

@HaiPT @ductm1 nhờ anh support giúp em nhé ạ.

@Huong_Do Nhờ bạn gửi giúp file XAML để bọn mình trace nhé !
Kết quả của hàm này có thể bị impact bởi những activity trước nó.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.