Làm thế nào để file Word mailing từ Excel sau đó xuất file PDF

Tôi có sẵn file excel và muốn file word mailing lấy dữ liệu từ file excel đó đổ vào các thông tin, sau đó xuất file PDF file word.

Hi @bio.pvhien ,

  • Bạn tạo 1 cái template Word sẵn, các chỗ muốn lấy từ file excel thì đặt cho nó cái giá trị unique vào, ví dụ {Name}, {Address}
  • Sau đó chạy qua từng dòng, dùng Word Replace Text, thay “{Name}” bằng giá trị từ cột Name trong file excel
  • Replace xong hết rồi thì dùng Export to PDF

@akaBot Support team Mình mới bắt đầu xem về bot, team có thể cụ thể hóa bằng 1 ví dụ để mình xem được không? Cảm ơn Team.

TestWord.zip (3.1 KB)

1 Like

Có 1 file xaml mẫu, bạn có thể tham khảo

Bạn xem lại file này giùm mình nha, mình chạy bị lỗi chỗ này
Mailing.zip (134.5 KB)

Documents.zip (2.3 MB)

1 Like

Mình gửi lại file nhé, bạn thay luôn thư mục Documents này cho thư mục Documents trong ổ D:\AkaBot trên máy bạn

  • Mình đã tạo 1 thư mục Temp để lưu tạm 1 file word, khi copy file word là copy từ file template gốc ra thư mục này để xử lý, không ảnh hưởng đến file template
  • Vị trí {Name} và {Address} phải có cặp dấu ngoặc nhọn {} để đảm bảo bot chỉ replace 2 vị trí này
  • Mình sử dụng cột Họ Tên để làm tên file PDF, sau mỗi dòng bot tạo ra 1 file pdf ứng với dòng đó

Cảm ơn bạn, mình đã làm được.
Nhưng kiểu replace này thì nó không phải dạng Mail Merge mà chỉ là dạng duyệt từng dòng excel và tìm kiếm trùng tên ở file word sau đó replace.
Bạn có thể làm theo hướng Mail Merge của word không? tức là dùng các câu lệnh chạy các function để tạo quá trình Mailing để duyệt từng dòng excel và xuất 1 file PDF cho nhiều dòng excel.
Cảm ơn bạn!