Log của Center quá nhiều

Dear team,
Center của mình hiện tại có quá nhiều log ở đường dẫn C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\logs , chiếm dụng hết dung lượng của HDD. Cho mình hỏi nếu xóa có ảnh hưởng đến Center không ? và làm sao để hạn chế log ?
image

Hi @Ducnh25,

Mình xóa được file log nhé và không ảnh hưởng gì.
Cách xóa như sau:

  1. Stop Tomcat service => xóa file log
  2. Start lại Tomcat service

Về phần config log thì mình nên để Log Level ở Agent là: ERROR

OKie, Mình đã xóa được. Cảm ơn team!

1 Like

Hi @Ducnh25 ,

Cảm ơn @Ducnh25 đã liên hệ đến team nhé, nếu như gặp bất cứ câu hỏi nào thì hãy liên hệ đến team ngay nhé

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.