Mở command line và chạy câu lệnh

Anh chị cho em hỏi em muốn mở command line và sau đó cho chạy 1 câu lệnh trên command line đó thì làm như thế nào ạ ? Giống như em chạy batch file ở trên window ấy ạ

Em cảm ơn ạ

Hi @trangnth103,

Cảm ơn Trang đã gửi câu hỏi đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @trangnth103,

Để sử dụng akaBot gọi cmd trên window thì bạn dùng activity “Invoke PowerShell” nhé.
Nếu đã có file script.bat và đã chạy ok rồi thì bạn setting như sau:
image
image

Best Regards.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.