Mỗi lần write cell hoặc write range excel lại tự động lưu file?

Em có chạy write range, write cell excel hình như mỗi lần write lại tự động save, dẫn đến robot chạy chậm đi rất nhiều
Em đang muốn sau khi xử lý xong toàn bộ thì mới save file lại
(e có thêm save workbook activity để save file đã write nhưng có vẻ như write xong cái tự động save rồi)

Hi Toàn,

Với các Activity Excel thì sẽ tự động save sau khi chạy các activity.
Hiện akaBot chưa hỗ trợ tùy chỉnh cho việc tự động save này. Bên mình sẽ note lại để có thể thêm tùy chỉnh đó vào các bản update sắp tới nhé.

Best regards,
Linh

@Le_Linh
Có cách nào workaround không?
Anh thấy phần option có Excel Properties - có thể dùng cái này để disable cái auto save ko?

a cho e hỏi là Excel Properties trong Excel Application Scope có chức năng gì. Nhờ trả lời gấp với ạ

@Khang_Pham

  • Excel Properties để set các dynamic set properties của Application. Link refers: ApplicationClass._Default Property (Microsoft.Office.Interop.Excel) | Microsoft Learn

  • AutoSave không liên quan đến những options này.
    Hiện tại AutoSave của akaBot không có option nào tắt được (tự động save).
    Để support AutoSave on/off team phải sửa lại code của activity.

  • Hot-fix: Cuối ngày mai (29/7/2020) team sẽ gửi lại dll hỗ trợ auto save on/off. Và sẽ test thêm & release trong version tiếp của akaBot.

Thanks.

1 Like

Em cảm ơn anh.
Như vậy là em copy file dll về máy của em, sau đó lúc release sang máy khác bằng file package tạo ra bằng cách ấn publish. Thì có cần copy file dll đó sang máy chạy robot hay không.

Chắc cần phải add local package trên môi trường của khách trước đấy Toàn

Copy vào thư mục cài đặt akaBot “C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform”. Hiện tại version này chưa support Nuget Repo.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.