Nhờ support flow akaBot studio- agent- center

Dear Anh.Chị!

Nhờ anh chị giải thích giúp hoặc có tài liệu liên quan về process flow tương tác giữa akaBot Studio - akaBot Agent - akaBot Center trong dự án cho em tham khảo với ạ!

Em cảm ơn ạ!

Hi @BaoTram ,

Về tài liệu liên quan về akaBot Studio, agent, Center thì Trâm có thể tham khảo qua link này nhé:

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.