Open browser, không thể mở chrome

Hiện tại mình không thể open browser, debug: Browser object is null.

z2188378511882_ad75a92ca6aff103a6aa1a9024ebcd4e

Hi @Nguy_n_Vy,

Từ Chrome version 85.x.x.x trở lên nếu bạn cài đặt Chrome lần đầu (không phải thông qua việc update từ version cũ) thì Google đã thay đổi thư mục cài đặt Chrome 32bit và 64bit nên có thể gây ra lỗi “Browser object is null”. Bạn có thể xem chi tiết release notes của Chrome version 85.x.x.x tại đây.

Trong lúc chờ bản release tiếp theo của akaBot để giải quyết vấn đề này bạn có thể làm theo 1 trong 3 cách dưới đây để có thể mở Chrome bằng akaBot.

  1. Gỡ Chrome hiện tại và cài lại Chrome 32 bit version mới nhất từ google tại đây.
  2. Gỡ Chrome hiện tại và cài lại Chrome version cũ < 85.
  3. Cập nhật ChromeDriver của akaBot phù hợp với Chrome version hiện tại trên máy bạn:
    • Kiểm tra Chrome vesion đang cài trên máy.
    • Download ChromeDriver.exe tương ứng tại đây. Ví dụ: Chrome version trên máy bạn là 86.x.x.x thì bạn hãy download ChromeDriver 86.x.x.x
    • Thay thế file ChromeDriver.exe tại “C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\chromedriver.exe” bằng file ChromeDriver.exe vừa download.

Hy vọng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.

1 Like

Mình đã có thể mở được Chrome rồi, nhưng mình không thể pick target element khi sử dụng Type into.

Hi @Nguy_n_Vy,
Lúc bạn ấn có hiện pop-up gì không nhỉ? Phiền Vy screenshot cả workflow cho team tiện support nha

Best regards,
akaBot Support team.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.