Open browser không thể mở được Chrome dù đã tải driver phiên bản phù hợp

Lỗi Browser object is null

Hi @yin17102001,

Bạn thử lại và làm theo cách này nhé:

  1. Tải Chrome driver (ChromeDriver - WebDriver for Chrome - Downloads)
  2. Mở thư mục này: C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\WebDriver\ChromeDriver
  3. Tạo thư mục và đặt tên theo version => Sao chép tệp chromerdriver.exe (mà bạn vừa tải xuống) vào thư mục vừa đặt tên
  4. Đóng Studio và mở lại => Chọn Options => Execution => Chọn version và bấm OK

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết này: Open Browser - Chrome

Trân trọng,
akaBot Support Team