Q&A - akaBot coding

Dear Team,
Hiện tại dự án đang gặp phải 1 vấn đề, bot đang chạy thì gặp 1 hiện tượng bị dừng ở 1 activity(activity này không phải là delay), sau đó 21p sau mới chạy tiếp, nhờ các anh support giúp bên em.
Thanks


NTTDlog.zip (11.1 KB)

2020-10-14_Execution.zip (239.1 KB)

Dear @CongDD3,
Team em đã tiếp nhận câu hỏi từ phía anh và sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @CongDD3,

Mình đang thấy bạn set log level = INFO nên không thể đoán được nguyên nhân.
Bạn làm theo các bước sau,

  1. Set loglevel = ALL
  2. Run lại workflow và gửi folder Logs.
  3. Chụp hình activity nghi bị stuck, kèm cả Properties panel.

Best regards,
Tran Tuan.

Hi @CongDD3,
Khi chạy agent, sẽ có màn hình console của BotExecutor nhảy ra và user không được click chuột vào khu vực màu đen trên màn hình đó. Nếu nhấn vào thì workflow sẽ bị dừng lại và nếu bị dừng, nhấn Enter để tiếp tục là sẽ được. Đây là không phải là lỗi mà do tính năng của Windows.

Best regards,
akaBot Support team.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.