[Question - API] - Làm sao xử lý chuỗi Json sau khi Get API về

Dear Anh/Chị

Hiện tại em có 1 issue là sau khi dùng Avtivities.Core.Http.Client Get được Result(Json), trả về 1 LIST JSON, Trong List có các Item làm sao để Parse giá trị trong từng Item trong list đó ra được ạ…

Nhờ team hổ trợ giúp em giải pháp và cách xử lý, Em xin cám ơn ạ

Hi @DatNM11,

Bạn dùng object type là Newtonsoft.Json.Linq.JObject để lưu trữ chuỗi string json output từ HttpClient: JObject json = JObject.Parse(strResult)

Sau đó, travel qua các Properties để lấy child key & value. Xem hình dưới.

Best regards,
Tran Tuan.

2 Likes

Cám ơn anh nhé ! Its worked

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.